เนื้อหา

Meta data(ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง " ขยะ "

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด
สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin
VC1; ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ          
      - ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
- ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
- ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด 
- ปริมาณขยะสะสม
- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง 
- ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 
- จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ 
- ปริมาณกำจัดขยะต่อวัน
- ปริมาณการกำจัดขยะ 
- พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ 
- จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ
- ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ 
- จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ 
VC 2;พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ  
- จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
- จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
- จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาล และยอมรับได้
- จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
- จำนวนครัวเรือน 
- จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
- จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
- จำนวนชุมชน/พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัมนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ 
- จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ 
- จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ 
VC 3; จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
       - จำนวนกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ 
- ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- แผนงาน/โครงการบริหารจัดการปัญหาขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด 
- แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกับพื้นที่ที่ใกล้เคียง 
- จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ 

Meta data(ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม เรื่อง " ผู้สูงอายุ "

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด
สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin
VC 1 ; การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ   
         

- จำนวนประชากรทั้งหมด     

- จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป   
- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามกำหนด
จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน
จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
- จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
- จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดี่ยวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
- จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
- จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
 -จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก
- จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พอการ และจิตเวช
VC 2  ; จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้
- จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
- จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว
- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคักกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
- จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ นันทนาการ เป็นต้
- จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว
- จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับการช่วยเหลือ
- จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
VC 3 ;  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
- จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
- จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
- จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
- จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
- จำนวนผู้สูงอายุที่พิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์
- จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ

Meta data(ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง " ข้าว "

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด
สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin

 

VC 1 ; การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
             - ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก                                        
- พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
- พื้นที่ที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน
- พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
- จำนวนแหล่งน้ำสารธารณะ
VC 2 ; การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน
- จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
- เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว  และเนื้อที่เสียหาย
- จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก
- ผลผลิตข้าวเฉี่ลยต่อไร่
- ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม
- ต้นทุนในการเพาะปลุกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
- เกษตกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
- พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP
- ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP
- ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
- ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
- เกษตรกรที่ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่
- พื้นที่ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่
VC 3 ; การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตร
       - จำนวนสหกรณ์การเกษตร
- จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
- จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
- จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
VC 4 ; การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า
- จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
- พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
- ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
VC 5 ; การขนส่งสินค้า และจัการบริหารสินค้า( Logistics )
- ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
- โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าว
VC 6 ; การพัฒนาระบบการตลาด
- มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
- บรรจุภัณฑ์/ตราสัญญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

Meta data(ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง " การท่องเที่ยว "

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด
สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin
VC 1 ; พัฒนาระบบ บริหารจัดการการท่องเที่ยว  
       - จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย         
- จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย
- ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
- รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
- จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนภายในจังหวัด
- จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน
- จำนวแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน
VC 2 ; การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์และบุคลากร
- จำนวนมัคคุเทศน์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศน์/ผู้นำเที่ยว
- จำนวนมัคคุเทศน์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
- รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
VC 3 ; พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร
- จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มรการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร
- ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ และสาธารณที่ได้มาตรฐาน
- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
- ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน
VC 5 ; พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
- จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
- จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (  เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น )
- มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP ) ของจังหวัด
VC6 ; พัฒนาการตลาด
- รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
- รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด

ชนิดพันธ์ข้าว

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด
สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin

dr01

Attachments:
Download this file (dr01.xls)dr01.xls[ ]17 Kb
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
ดูแลข้อมูลโดย : นางสาวดารุณี นนทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 11 พฤศจิกายน 2561