วันปิยมหาราช

 

                  นายวัชรินทร์   เจิมประไพ  พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่  สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธร  วันที่  23  ตุลาคม  2554