นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร

         นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล  ผู้ตรวจราชการ(ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1)  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
โดยมีนายวัชรินทร์   เจิมประไพ  สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน รับฟังข้อราชการตลอดจนคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2552