โครงการที่จะปฏิบัติในเดือน สิงหาคม 2551

1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จำนวน 20 เขต คาบปฏิบัติงาน 1-12 ส.ค. 2551 - ในเขตเทศบาล จำนวน 12 เขต - นอกเขตเทศบาล จำนวน 8 เขต 2.โครงการสำรวจการแรงงานนอกระบบ คาบปฏิบัติงาน 1-12 ส.ค. 2551 - ในเขตเทศบาล จำนวน 12 เขต - นอกเขตเทศบาล จำนวน 8 เขต 3.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จำนวน 4 เขต คาบปฏิบัติงาน 7-20 ส.ค. 2551 - ในเขตเทศบาล จำนวน 2 เขต - นอกเขตเทศบาล จำนวน 2 เขต 4.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2551 จำนวน 5 เขต คาบปฏิบัติงาน 16-25 ส.ค. 2551 - ในเขตเทศบาล จำนวน 3 เขต - นอกเขตเทศบาล จำนวน 2 เขต 5.โครงการสำรวจข้อมูลอาชญากรรม พ.ศ.2551 จำนวน 5 เขต คาบปฏิบัติงาน 16-25 ส.ค. 2551 - ในเขตเทศบาล จำนวน 3 เขต - นอกเขตเทศบาล จำนวน 2 เขต 6.โครงการสำรวจเด็กและเยาวชน คาบปฏิบัติงาน 16-25 ส.ค. 2551 - ในเขตเทศบาล จำนวน 3 เขต - นอกเขตเทศบาล จำนวน 2 เขต