สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเป็นประจำทุกๆเดือน โดยในเดือนสิงหาคม 2549 ภาวะการทำงานของประชากรของจังหวัดยโสธร เป็นดังนี้ ประชากรรวม 534,227 คน กำลังแรงงานรวม 303,204 คน ผู้มีงานทำ 301,640 คน ผู้ว่างงาน 1,564 คน ผู้รอฤดูกาล - อัตราการว่างงาน 0.29