ในหลวง " เศรษฐกิจพอเพียง "

พิมพ์
User Rating:  / 0
PoorBest 
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ วันอังคาร, ๐๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๐๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เขียนโดย admin
" ..เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้น้นเอง สิ่งก่อสร้างจะอยู่มั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป..." ..ประเทศไทยสมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระ ไม่มีพอมีพอกินจึงจะต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือง ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ.. " .. "เศรษฐกิจพอเพียง" (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ "ทางสายกลาง" คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิค้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่เริ่มงานพัฒนาเมื่อ 50 ปีที่แล้ว และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการเกษตร ที่ผ่านมาเราเน้นการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็นเชิงพานิชย์ คือเมื่อปลูกข้าวก็นำไปขาย และก็นำเงินไปซื้อข้าว เมื่อเงินหมดก็จะไปกู้ เป็นอย่างนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะหนี้สิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาด้านนี้ จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารโค-กระบือ เพื่อช่วยเหลือราษฏร นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งที่มาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" จากนั้นได้ทรงคิดค้นวิธีการที่จะช่วยเหลือราษฏรด้านการเกษตร จึงได้ทรงคิดค้น "ทฤษฏีใหม่" ขึ้นเมื่อปี 2535 ต่อมาได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมมาตลอด เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนที่จะไปผลิตเพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์ โดยยึดหลักการ "ทฤษฏีใหม่" 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 . มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย ขั้นที่ 2 . รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม ขั้นที่ 3 . สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์การพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้ารเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการและข่าวสารข้อมูล จากข้อมูลของ มูลนิธิชัยพัฒนา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในรูปของการดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ระบุถึงการปฏิบัติตนตามแนวทางเสรษฐกิจพอเพียงว่า 1.ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพอย่างจริงจัง ดังพระราชดำรัสว่า "... ความป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดในทางที่ถูกต้อง..." 2.ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพก็ตาม ดังพระราชดำรัสที่ว่า "...ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพของตนเป็นหลักสำคัญ..." 3.ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งขันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดำรัสเรื่องนี้ว่า "...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น..." 4.ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นพระราชดำรัสที่พระราชทานให้ประชาชนดำเนินตามวิถีแห่งการดำรงชีพที่สมบูรณ์ ศานติสุข เป็นวิถีชีวิตไทยที่ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดีนั่นเอง จาก นสพ.เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,509 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2548 หน้า 2
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 5 กันยายน 2563