โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

   

พิธีเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำมะโน พ.ศ.2556 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2556 ณ ห้องมรกต โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์  จ.ยโสธร ประธานในพิธีโดย นายชัยภัทร หิรัญยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานโดยนายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล จำนวน 26 คน วิทยากรโดย ดร.บงกช  วิบูลย์ธนานันต์ ข้าราชการจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร  ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ได้แก่ เกษตรจังหวัดยโสธร  สหกรณ์จังหวัดยโสธร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร


20 เมษายน 2556 นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร ในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนการเกษตร  2556 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ  ณ ห้องมรกต โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์  จ.ยโสธร