ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติและคณะ ตรวจราชการ

1 dec58

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ระหว่างวันที่ ๑- ๒  ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร โดยในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เกี่ยวกับการทำแผนที่ดิจิตอลในจังหวัดพื้นที่นำร่อง และในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมประชุมพบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนที่ดิจิตอล