รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60

ประกาศจังหวัดยโสธร  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 256014 .sep.59