Mind Mapping ข้าว

rice21

 

                                                           รายการข้อมูล              

1.ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

       

16.ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉี่ลยต่อไร่

2.พื้นที่ที่ได้รับแหล่งน้ำจากแหล่งชลประทาน

 17.เกษตรกรที่ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

3.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับแหล่งน้ำชลประทาน

 18.พื้นที่ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

4.พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลทาน

19.จำนวนสหกรณ์การเกษตร 

5.จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

 20.จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว 

6.จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด 

 21.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

7.เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย 

 22.จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

8.จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

 23.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

9.ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

 24.จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

10.ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

 25.พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

11.ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

26.ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

12.เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน    GAP

 27.ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก 

13.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

 28.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

14.ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP

 29.โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้รับมาตรฐาน 

15.ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

 30.มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

 

31.บรรจุภัณฑ์/ตราสัญญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง