Mind Mapping สูงอายุ

พิมพ์
User Rating:  / 0
PoorBest 
Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด
สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin

older21

                                                     รายการข้อมูล

 

 1.จำนวนประชากรทั้งหมด                                 14.จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ                         
2.จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 15.จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว
3.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 16.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
4.จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด 17.จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น
5.จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน 18.จำนวนผู้อายุที่ต้องการทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว
6.จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน 19.จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม้ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้และสมควรได้รับความเชื่อเหลือ
7.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 20.จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
8.จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่ไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย 21.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
9.จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดี่ยวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง 22.จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
10.จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส 23.จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
11.จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาสัยอยู่กับเด็ก 24.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
12.จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก 25.จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์
13.ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรังพิการ และ จิตเวช 26.จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
ดูแลข้อมูลโดย : นางสาวดารุณี นนทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 11 พฤศจิกายน 2561