Meta data(ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง " ขยะ "

พิมพ์
User Rating:  / 0
PoorBest 
Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: สถิติน่าสนใจจังหวัด
สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เขียนโดย admin
VC1; ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ          
      - ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
- ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
- ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด 
- ปริมาณขยะสะสม
- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง 
- ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 
- จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ 
- ปริมาณกำจัดขยะต่อวัน
- ปริมาณการกำจัดขยะ 
- พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ 
- จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ
- ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ 
- จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ 
VC 2;พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ  
- จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
- จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
- จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาล และยอมรับได้
- จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
- จำนวนครัวเรือน 
- จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
- จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
- จำนวนชุมชน/พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัมนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ 
- จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ 
- จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ 
VC 3; จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
       - จำนวนกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ 
- ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- แผนงาน/โครงการบริหารจัดการปัญหาขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด 
- แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกับพื้นที่ที่ใกล้เคียง 
- จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ 
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
ดูแลข้อมูลโดย : นางสาวดารุณี นนทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 11 พฤศจิกายน 2561