ITA ยโสธร

พิมพ์
User Rating:  / 0
PoorBest 
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ วันอังคาร, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เขียนโดย admin

 

               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อ ข้อมูล หมายเหตุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
01    โครงสร้าง
02    ข้อมูลผู้บริหาร
03    อำนาจหน้าที่
04    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05    ข้อมูลการติดต่อ 
06    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
07    ข่าวประชาสัมพันธ์
08    Q&A
09    SocialNetwork / Facebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
010    แผนการดำเนินงานประจำปี
011    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปีรอบ 6 เดือน ไม่มีการดำเนินการเนื่องจาก ส่วนกลาง ดำเนินการเองทั้งหมด
012    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ไม่มีการดำเนินการเนื่องจาก ส่วนกลาง ดำเนินการเองทั้งหมด
013    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานสถิติจังหวัด    
017    E-Service สำนักงานสถิติจังหวัด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
018    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ไม่มีการจัดทำแผน เนื่องจากได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง

019    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
020    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  สำนักงานสถิติจังหวัด
022    ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สำนักงานสถิติจังหวัด
023    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานสถิติจังหวัด
024    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สำนักงานสถิติจังหวัด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดำเนินการโดยจังหวัดยโสธร
026    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดำเนินการโดยจังหวัดยโสธร
027    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดำเนินการโดยจังหวัดยโสธร
028    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  ดำเนินการโดยจังหวัดยโสธร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
029    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
030    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติจังหวัด
031    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
032    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / Facebook สำนักงานสถิติจังหวัด
033    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินเพื่อป้องกันการทุจริต
034     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  ดำเนินการโดยจังหวัดยโสธร
035     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ดำเนินการโดยจังหวัดยโสธร
036     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
037    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
038     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
041    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
043    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 30 กรกฎาคม 2564