เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง MIS60

ชุดข้อมูลสถิติและสารสรเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

จำนวน 4 เรื่องได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และ ขยะ

 รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

 

Mind map

 

ผังสถิติทางการ

 

ข้อมูลสถิติทางการ

 

Meta data(ร่าง)

 

 วิเคาระห์และ

สรุปสถานะการณ์ 

Info graphic

 

1.2.rice 01 midmap 02 plan 03 data 04 mata 05 sum info- rice
2.2.tour 01 midmap 02 plan 03 data 04 mata 05 sum info-tour
3.2oder 01 midmap 02 plan 03 data 04 mata 05 sum info-older
4.2 gabb 01 midmap 02 plan 03 data 04 mata 05 sum info- gabb

  ชุดข้อมูลกลาง ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร                                                     
1.rice 2.tour
3.older 4.gabb