ศูนย์ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ยโสธร

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: สำนักงานสถิติจังหวัด
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin

 

ศูนย์ข่าวอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดยโสธร

แผนที่การเดินทาง

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: สำนักงานสถิติจังหวัด
สร้างเมื่อ วันเสาร์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร

แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: สำนักงานสถิติจังหวัด
สร้างเมื่อ วันจันทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin

 

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด

plant2559 1

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิมพ์
User Rating:  / 2
Category หลัก: ROOT หมวด: สำนักงานสถิติจังหวัด
สร้างเมื่อ วันจันทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin

 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร มีดังต่อไปนี้

สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์/พันธกิจจังหวัดยโสธร

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: สำนักงานสถิติจังหวัด
สร้างเมื่อ วันจันทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ จังหวัดยโสธร

วิสัยทัศน์

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติและสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ      

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของจังหวัดให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด
2. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

วัฒนธรรมองค์กร
     ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 2 กุมภาพันธ์ 2563