แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเตรียมรับมือโควิด -19 ระลอกใหม่ และเฝ้าระวังชายแดนไทย-เมียนมา เขียนโดย admin 34
เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" เขียนโดย admin 49
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ เขียนโดย admin 35
รายงานสถานการณ์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานของประเทศไทย เขียนโดย admin 51
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 21
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 13
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 36
งานบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 47
วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 38
ขายทอดตลาดรถยนต์และพัสดุที่ค้างชำรุด เขียนโดย admin 58
ITA ยโสธร เขียนโดย admin 297
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) เขียนโดย admin 101
เผยแพร่การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 54
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) เขียนโดย admin 48
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ เขียนโดย admin 115
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลดำเนินงาน โครงการสำมนะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียน เขียนโดย admin 99
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 และ 2563) ฉบับทบทวน จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 99
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต เขียนโดย admin 82
ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2565 เขียนโดย admin 81
โครงการฝึกอบรม "วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563" เขียนโดย admin 64
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 75
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 65
การประชุมอนุกรรมการประชุมแผนพัฒนาจังหวัด (2561-2565) เขียนโดย admin 71
การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563" เขียนโดย admin 92
การประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 86
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based) เขียนโดย admin 74
การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในระดับพื้นที่ นำร่องเฉพาะจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด เขียนโดย admin 77
กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เขียนโดย admin 81
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 81
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 72
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เขียนโดย admin 82
ประสานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อการรับโอนครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขียนโดย admin 74
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 85
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development Program)” เขียนโดย admin 67
การสร้างความรับรู้การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) เขียนโดย admin 83
กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เขียนโดย admin 101
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 95
วันวิสาขบูชา 2563 เขียนโดย admin 239
วันที่ระลึกพระบาทสมเด้จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า 2563 เขียนโดย admin 278
โครงการ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร เขียนโดย admin 308
ออกตรวจเยี่ยมราชการ 2563 เขียนโดย admin 321
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี 2563 เขียนโดย admin 272
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2563 เขียนโดย admin 249
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 269
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 283
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน อ.ทรายมูล เขียนโดย admin 249
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 266
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เขียนโดย admin 252
งานรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562 เขียนโดย admin 247
จิตรอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เขียนโดย admin 216
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องสภาวะด้านสังคมยโสธร เขียนโดย admin 277
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 244
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 298
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 233
สถานการณ์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 264
สถานการณ์ เรื่อง สภาวะทางสังคมยโสธร เขียนโดย admin 236
สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 219
สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 219
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 229
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 เขียนโดย admin 265
วันจักรี 2562 เขียนโดย admin 322
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจราชการ 2652 เขียนโดย admin 447
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 331
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 359
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 352
งานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 47 ปี เขียนโดย admin 336
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 322
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 328
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เขียนโดย admin 298
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หระจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 315
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" เขียนโดย admin 372
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 327
โครงการจังหวัดเลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เขียนโดย admin 375
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 348
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 411
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 412
จิบกาแฟ รับอรุณ @ยโสธร เขียนโดย admin 382
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 326
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เขียนโดย admin 335
วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 เขียนโดย ; 392
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 404
การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 335
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 404
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 349
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 341
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ เขียนโดย admin 372
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 329
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 382
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 351
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 324
วันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 381
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า เขียนโดย admin 339
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 360
วันพระนเรศวรมหาราช 2561 เขียนโดย admin 383
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 403
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2561 เขียนโดย admin 337
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดยโสธร 2561 เขียนโดย admin 377
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 379
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 374
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 397

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 28 เมษยน 2564