แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ เขียนโดย admin 25
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลดำเนินงาน โครงการสำมนะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียน เขียนโดย admin 26
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 และ 2563) ฉบับทบทวน จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 24
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต เขียนโดย admin 24
ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2565 เขียนโดย admin 23
โครงการฝึกอบรม "วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563" เขียนโดย admin 19
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 19
การประชุมอนุกรรมการประชุมแผนพัฒนาจังหวัด (2561-2565) เขียนโดย admin 21
การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563" เขียนโดย admin 37
การประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 29
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based) เขียนโดย admin 27
การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในระดับพื้นที่ นำร่องเฉพาะจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด เขียนโดย admin 27
กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เขียนโดย admin 29
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 29
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 26
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เขียนโดย admin 26
ประสานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อการรับโอนครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขียนโดย admin 25
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 30
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development Program)” เขียนโดย admin 26
การสร้างความรับรู้การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) เขียนโดย admin 35
กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เขียนโดย admin 53
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 51
วันวิสาขบูชา 2563 เขียนโดย admin 159
วันที่ระลึกพระบาทสมเด้จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า 2563 เขียนโดย admin 201
โครงการ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร เขียนโดย admin 232
ออกตรวจเยี่ยมราชการ 2563 เขียนโดย admin 252
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี 2563 เขียนโดย admin 219
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2563 เขียนโดย admin 203
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 198
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 224
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน อ.ทรายมูล เขียนโดย admin 197
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 212
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เขียนโดย admin 196
งานรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562 เขียนโดย admin 194
จิตรอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เขียนโดย admin 165
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องสภาวะด้านสังคมยโสธร เขียนโดย admin 225
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 191
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 241
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 182
สถานการณ์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 213
สถานการณ์ เรื่อง สภาวะทางสังคมยโสธร เขียนโดย admin 184
สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 176
สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 172
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 177
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 เขียนโดย admin 210
วันจักรี 2562 เขียนโดย admin 266
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจราชการ 2652 เขียนโดย admin 365
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 275
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 299
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 301
งานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 47 ปี เขียนโดย admin 280
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 274
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 272
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เขียนโดย admin 247
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หระจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 261
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" เขียนโดย admin 309
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 275
โครงการจังหวัดเลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เขียนโดย admin 321
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 295
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 352
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 359
จิบกาแฟ รับอรุณ @ยโสธร เขียนโดย admin 332
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 279
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เขียนโดย admin 285
วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 เขียนโดย ; 340
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 356
การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 285
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 349
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 299
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 290
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ เขียนโดย admin 322
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 288
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 333
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 302
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 267
วันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 327
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า เขียนโดย admin 285
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 301
วันพระนเรศวรมหาราช 2561 เขียนโดย admin 322
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 355
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2561 เขียนโดย admin 289
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดยโสธร 2561 เขียนโดย admin 330
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 325
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 321
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 344
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 322
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 306
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 343
วันมาฆบูชา 2561 เขียนโดย admin 355
รำบวงสรวงเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 306
ตักบาตรเช้า วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 323
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 385
กิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 373
การทำ workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เข้าสู่ Smart City 2020 เขียนโดย admin 377
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 393
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 384
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 391
โครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 438
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 390

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 5 กันยายน 2563