แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขียนโดย admin 286
งบทดลอง เขียนโดย admin 258
การจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 222
พระราชบัญญัติสถิติ เขียนโดย admin 215
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 160
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 146
ปฏิทินออกปฏิบัติงานสนาม เขียนโดย admin 279
การเตรียมรับมือโควิด -19 ระลอกใหม่ และเฝ้าระวังชายแดนไทย-เมียนมา เขียนโดย admin 65
เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" เขียนโดย admin 91
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ เขียนโดย admin 65
รายงานสถานการณ์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานของประเทศไทย เขียนโดย admin 76
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 154
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 143
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 159
งานบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 98
วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 60
ขายทอดตลาดรถยนต์และพัสดุที่ค้างชำรุด เขียนโดย admin 79
ITA ยโสธร เขียนโดย admin 618
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) เขียนโดย admin 119
เผยแพร่การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 74
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) เขียนโดย admin 72
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ เขียนโดย admin 145
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลดำเนินงาน โครงการสำมนะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียน เขียนโดย admin 126
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 และ 2563) ฉบับทบทวน จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 125
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต เขียนโดย admin 109
ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2565 เขียนโดย admin 103
โครงการฝึกอบรม "วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563" เขียนโดย admin 86
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 101
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 86
การประชุมอนุกรรมการประชุมแผนพัฒนาจังหวัด (2561-2565) เขียนโดย admin 101
การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563" เขียนโดย admin 116
การประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 109
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based) เขียนโดย admin 97
การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในระดับพื้นที่ นำร่องเฉพาะจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด เขียนโดย admin 94
กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เขียนโดย admin 107
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 97
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 90
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เขียนโดย admin 100
ประสานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อการรับโอนครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขียนโดย admin 95
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 109
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development Program)” เขียนโดย admin 89
การสร้างความรับรู้การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) เขียนโดย admin 105
กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เขียนโดย admin 123
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 120
วันวิสาขบูชา 2563 เขียนโดย admin 265
วันที่ระลึกพระบาทสมเด้จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า 2563 เขียนโดย admin 307
โครงการ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร เขียนโดย admin 341
ออกตรวจเยี่ยมราชการ 2563 เขียนโดย admin 358
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี 2563 เขียนโดย admin 298
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2563 เขียนโดย admin 273
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 299
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 305
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน อ.ทรายมูล เขียนโดย admin 272
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 288
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เขียนโดย admin 279
งานรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562 เขียนโดย admin 269
จิตรอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เขียนโดย admin 238
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องสภาวะด้านสังคมยโสธร เขียนโดย admin 303
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 272
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 325
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 258
สถานการณ์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 292
สถานการณ์ เรื่อง สภาวะทางสังคมยโสธร เขียนโดย admin 258
สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 243
สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 241
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 252
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 เขียนโดย admin 290
วันจักรี 2562 เขียนโดย admin 349
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจราชการ 2652 เขียนโดย admin 478
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 362
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 381
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 375
งานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 47 ปี เขียนโดย admin 363
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 354
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 353
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เขียนโดย admin 320
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หระจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 334
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" เขียนโดย admin 400
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 347
โครงการจังหวัดเลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เขียนโดย admin 398
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 369
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 433
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 436
จิบกาแฟ รับอรุณ @ยโสธร เขียนโดย admin 405
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 345
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เขียนโดย admin 353
วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 เขียนโดย ; 416
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 423
การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 355
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 427
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 369
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 364
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ เขียนโดย admin 396
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 351
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 402
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 373
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 342
วันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 400
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า เขียนโดย admin 360
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 390

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 30 กรกฎาคม 2564