แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ เขียนโดย admin 25
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลดำเนินงาน โครงการสำมนะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียน เขียนโดย admin 26
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 และ 2563) ฉบับทบทวน จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 24
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต เขียนโดย admin 24
ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2565 เขียนโดย admin 23
โครงการฝึกอบรม "วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563" เขียนโดย admin 19
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 19
การประชุมอนุกรรมการประชุมแผนพัฒนาจังหวัด (2561-2565) เขียนโดย admin 21
การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563" เขียนโดย admin 37

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 5 กันยายน 2563