ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยทีมฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้ออกตรวจรับพัสดุ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๓๐๐ ศูนย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลทรายมูล และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลกู่จาน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ ๑๔ มิถุนาย ๒๕๕๙ นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ณ บ้านคำกลาง ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

ตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

    ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ใ

  • ตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

    ตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต