โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) พ.ศ. 2548

1.1 ความเป็นมา

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน“(SML)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนโดยตรง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้นำไปแก้ไขปัญหาส่วนรวม เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง (คิดเอง-ทำเอง) และถือเป็น “ อีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตย ” นั้น
                จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง ดำเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
/ชุมชน “(SML)” ซึ่งมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จำนวน 9 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชนเมือง  กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร มีโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน  24  โครงการ  รวมวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน  2,550,000  บาท
                ดังนั้น เพื่อรับทราบปัญหา ข้อคิดเห็น และผลการดำเนินงานโครงการ
  สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนของจังหวัดยโสธร ที่มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ทั้งนี้เพื่อสรุปผลจากการดำเนินงานตามโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหาร  ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป

  1.2 วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) จังหวัดยโสธร
                6.2 เพื่อทราบถึง ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) จังหวัดยโสธร
                6.3  เพื่อทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน  สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร

 1.3 ขอบข่ายและคุ้มรวม

 ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดยโสธรที่มีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)

 1.4  พื้นที่ดำเนินการ

 หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ที่มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)  จำนวน 9 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชนเมือง แยกเป็นรายโครงการ จำนวน 24 โครงการ (รายละเอียด ตามภาคผนวก 1 )
 

1.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
                ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดำเนินโครงการฯ โดยการส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ไปทำการสัมภาษณ์ประชาชน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยให้กระจายตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการทำงาน  รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 1,170 ตัวอย่าง

ตารางสรุปผลการสำรวจ

ตารางที่

ชื่อตาราง

1  ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ จำแนกตามลักษณะทั่วไป
2  ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ จำแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
3  ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ จำแนกตามการมีหนี้สินของครัวเรือนและแหล่งที่มาของหนี้สิน
4  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามการรับทราบหรือรับรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการ SML
5  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามการรับทราบว่าหมู่บ้าน/ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
ได้รับการคัดเลือกให้
ดำเนินงานโครงการ SML
6  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโครงการ SML
7  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการก่อให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน
8  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการส่งผลต่อสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน
9  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเงินงบประมาณจากโครงการ SML ไปใช้ในด้านต่างๆ
10  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ SML
11  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความประสบผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ SML ในหมู่บ้าน/ชุมชน
12  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนให้มีการดำเนินงานโครงการ SML ต่อไป
13  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามการมีโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร นอกเหนือจากโครงการ SML ในหมู่บ้าน/ชุมชน
14  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดฯ นอกเหนือจากโครงการ SML ในหมู่บ้าน/ชุมชน
15  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามระดับความต้องการนำเงินงบประมาณจากโครงการ SML ช่วยสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดฯ นอกเหนือจากโครงการ SML ในหมู่บ้าน/ชุมชน
16  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน
17  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้แรงงานราษฎร)
18  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน
19  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการซื้อจักรอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรีทอเสื่อกก
20  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการปรับปรุงโรงสีข้าว
21  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการทำร่องน้ำนาหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์
22  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการปรับปรุงถนนสายโรงสีข้าว- ดอนบก
23  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการกองทุนหมุนเวียนในร้านค้าชุมชน
24  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มสตรีทอผ้า
25  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการปรับปรุงถนนสายหนองถ่ม – ดอนกลอย
26  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการร้านค้าชุมชน
27  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการปลูกพริก
28  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการแปรรูปอาหาร
29  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง
30  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชน
31  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการเพิ่มทุนศูนย์สาธิตการตลาด
32  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการเงินทุนหมุนเวียนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
33  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
34  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอไตรประวัติศาสตร์
35  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างเมรุ (สมทบ)
36  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
37  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน
38  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ และอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
39   ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมอาชีพทำกระเป๋าจากลูกปัด