วันฉัตรมงคล 2556

  นายวัชรินทร์  เจิมประไพ  สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้า ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล  ในวันที่  5 พฤษภาคม  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

   

พิธีเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำมะโน พ.ศ.2556 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2556 ณ ห้องมรกต โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์  จ.ยโสธร ประธานในพิธีโดย นายชัยภัทร หิรัญยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานโดยนายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริ... อ่านเพิ่มเติม...

การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ จังหวัดยโสธร

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร ได้จัดระเบียบวาระการประชุมการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่ จังหวัดยโสธร โดยมีนายประวัติ  ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกว่า 20 หน่วยงาน ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 -12.00 น.ณ ห้องประชุม YPOC ศาลากลางจังหวัดยโสธร (อาคารเก่า) อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันฉัตรมงคล 2556

  • โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

  • การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิง